Met gebundelde kracht

Gezond Sporten, het Centrum Ethiek in de Sport en het Risicovechtsportplatform Vlaanderen bundelen de krachten om aan de slag te gaan rond overkoepelende thema’s. Een samenwerking rond impact op het hoofd staat als eerste op de agenda. Samen vormen ze het projectteam en nemen ze projectuitwerking voor hun rekening

Over het project

Centrum Ethiek in de Sport

Centrum Ethiek in de Sport (ICES)  heeft jarenlange ervaring met kennisopbouw en kennisdeling rond ethische thema’s in de sport zoals grensoverschrijdend gedrag, fair play en integriteit. Voor ICES is het van cruciaal belang dat sport in een ethische en veilige omgeving door iedereen kan beoefend worden. ICES stelt dat de fysieke en psychische integriteit van de sporter steeds centraal moet gesteld worden, los van prestatiedruk of andere sportieve belangen.
 

 

ICES is vertegenwoordigd in de stuurgroep en de klankbordgroep en zal op die manier de ethische aspecten betreffende ‘impact op het hoofd’ opvolgen en ondersteuning bieden waar nodig.        

www.ethischsporten.be

Gezond Sporten

Gezond Sporten is een multidisciplinaire vereniging die zoveel mogelijk (para)medische professionals uit de sportgeneeskunde in de brede zin van het woord wil samenbrengen om gezond sporten in Vlaanderen wetenschappelijk verantwoord te promoten. Als vereniging die zich professioneel inzet voor gezond sporten, is het de taak van Gezond Sporten om verder in te zetten op de sensibilisering van de sector over de mogelijke negatieve gevolgen van impact op het hoofd en anderzijds mee advies en vorm te geven aan een eenduidig beleid vanuit de overheid.
 

Gezond Sporten is vertegenwoordigd in de stuurgroep en de klankbordgroep en zal op die manier de medische aspecten betreffende ‘impact op het hoofd’ opvolgen en ondersteuning bieden waar nodig. 

www.gezondsporten.be

Vechtsport platform

Het Vechtsportplatform Vlaanderen (VSP) richt zich naar risicovechtsporten. Het is een aanspreek-, kennis- en ondersteuningscentrum bij iedereen die betrokken is bij risicovechtsporten. Risicovechtsporten worden gedefinieerd als die sporten waarbij het toegelaten is specifieke technieken te gebruiken die de fysieke of psychische integriteit van de tegenstander kunnen verminderen. Vechtsporten waarbij er beloond wordt voor het knock-out slaan of trappen van de tegenstander zijn hiervan een heel duidelijk voorbeeld.
 

Het VSP is vertegenwoordigd in de klankbordgroep en de stuurgroep en zal op die manier de specifieke aspecten aangaande impact op het hoofd in risicovechtsporten opvolgen en ondersteuning bieden waar nodig. 

www.vechtsportplatform.be

Cartoon hersenschudding.png

Projectdoelstellingen

De hoofddoelstelling: sportfederaties ondersteunen in hun missie om sport op een medisch en ethisch verantwoorde manier aan te bieden, en dit dan specifiek rond het thema van impact op het hoofd tijdens die sportbeoefening. Hierbij willen we met de sportsector twee pistes verkennen.

 • We zetten in eerste instantie in op hoe correct reageren; onder welke omstandigheden moet er ingegrepen worden, hoe herken je die situaties en hoe grijp je dan concreet in? Op naar meer inzicht en een onderbouwde, gestandaardiseerde reactie dus!

 • Een tweede piste verkent mogelijkheden naar preventie toe; zijn er zaken die we kunnen ondernemen om het risico op een hoofdimpact in een specifieke sport te verkleinen?

We bekijken het samen, sportoverkoepelend als ook per sport apart, en combineren sportspecifieke en paramedische expertise om tot toepasbare, relevante resultaten te komen. En dit zowel voor de sporters op het veld, als de trainers en coaches, federatiemedewerkers en beleidsmakers.

18

Sportfederaties

stapten reeds in en we verwelkomen nog regelmatig nieuwe federaties

14

(Para)medici

vormen samen onze expertengroep. Met hun expertise als neurochirurg, (sport)arts, osteopaat of sportpsycholoog bieden zij ondersteuning bij het project

10

Klankbordgroep vergaderingen

gaven reeds een beter zicht op de stand van zaken, de behoeften en de uitdagingen in de sector, hetgeen de volgende stappen in het project bepaalden.

Sportfederatie Partners

Expertengroep

 • Sportpsycholoog

  Inez Swinnen

 • Osteopaat

  Jöry Pauwels

 • Sportarts

  Joris De Win

 • Sportarts

  Rik De Kinderen

 • Urgentie- en sportarts

  Sander Bomans

 • Neurochirurg

  Bart Depreitere

 • Sportarts

  Katja Van Oostveldt

 • Huisarts, Sportarts

  Sergei Barsegian

 • Osteopaat

  Frédéric Van Burm

 • Psycholoog, Sportpsycholoog

  Cedric Arijs

 • Anesthesist

  Frederic Brillouet

 • Huisarts

  Luc De Pelecijn

 • Arts specialist in opleiding

  Simon Horckmans

 • Huisarts, Sportarts

  Luk Buyse

Engagementsverklaring

Op 17 november 2022 ondertekenden 17 sportfederaties een engagementsverklaring om het belang van de bescherming van de fysieke en psychische integriteit van sporters met betrekking tot de mogelijke schadelijke gevolgen van impact op het hoofd voortaan meer onder de aandacht te brengen binnen het beleid.

Engagementsverklaring groepsfoto.jpg

17.11.2022

Met deze engagementsverklaring geeft de federatie en het federatiebestuur het volgende aan;
 • Te streven naar een beter inzicht in de thematiek van impact op het hoofd tijdens het sporten en de daaruit mogelijks voortvloeiende gevolgen, waaronder de sportgerelateerde hersenschudding.
 • In te zetten op het verspreiden van dit inzicht en op bewustwording binnen de clubs, waarbij via het informeren en sensibiliseren van de sportomkadering ook het informeren en sensibiliseren van de sporter wordt nagestreefd.
 • De implementatie van kordate, onderbouwde en uniforme curatieve strategieën te ondersteunen en te promoten bij alle betrokkenen. De fysieke en psychische integriteit van de sporter wordt door de sportomkadering steeds centraal geplaatst waarbij dit altijd prioriteit heeft op de sportieve prestatie.
 • Indien van toepassing, mee na te willen denken over mogelijke manieren of acties om de sportspecifieke risico’s van impact op het hoofd maximaal te beperken.

Digitale engagementsverklaring

Engagementsverklaring IOHH goedgekeurd door deze federaties 24112022

Sluiten